Dopis náměstka ministra zahraničních věcí Martina Smolka Asociaci honorárních konzulů v České republice.

Vážení honorární konzulové,

pokud bych měl popsat honorárního konzula fyzikální terminologií, označil bych jej za subjekt, pro který neplatí gravitační zákony. Vykonává státní správu, potažmo činí úkony stání moci, ale přitom se jedná o soukromou osobu. Pracuje, i když nemá nárok na odměnu. A co víc, naopak nese náklady spojené s vlastní činností honorárního konzula. Čili, zákonitosti fungování státní správy staví funkce honorárního konzula obrazně řečeno na hlavu.

Přesto – nebo právě právo – je pro mnoho států světa výkon zahraniční služby bez honorárních konzulů nemyslitelný. Zejména malé a střední státy využívají služeb honorárních konzulů v zemích, kde z řady důvodů, včetně finančních, nemohou zřizovat svá profesní zastoupení. Podobně jsou honorární konzulové využíváni ve státech, kde vysílající státy sice disponují profesními zastupitelskými úřady, ale zejména s ohledem na rozlehlost nejsou tyto profesní mise schopné efektivně pokrýt celé území přijímajícího státu.

Česká republika se řadí mezi státy, které využívají služeb honorárních konzulů ve velké míře. V současné době disponujeme více než 220 honorárními konzuláty – jejich význam lze dobře ilustrovat již pouhým poměrem k počtu profesních zastupitelských úřadů České republiky, kterých je v současnosti pouze 120. Jejich činnost je založena na třech základních pilířích: jednak se jedná o konzulární ochranu českých občanů a jiné formy poskytování asistence v některých administrativních záležitostech, dále o podporu ekonomických vztahů a konečně o propagaci dobrého jména České republiky v domovské destinaci honorárního konzula. Zejména oblast rozvoje ekonomických vztahů a propagace České republiky se v poslední době dostávají v agendě honorárních konzulátů do popředí.

Jsem si vědom, že tradice ohledně míry využívání honorárních konzulátů a rozsahu jejich činnosti se liší stát od státu. Základní, právě naznačené okruhy aktivit se ale v zásadě neliší. V prostředí České republiky jakožto země střední velikosti bude jádro činnosti honorárních konzulů nominovaných cizími státy ležet především v podpoře ekonomických vztahů, popřípadě v organizování akcí k propagaci těchto cizích států, ať již formou kulturních podniků či podporou ekonomických projektů.

Vážení honorární konzulové,

řada z vás je jediným přímým stálým zástupcem státu, který vás nominoval, na území České republiky. Sehráváte proto klíčovou úlohu v navazování a udržování styků mezi Českou republikou a státem vaší nominace. Ale i ti z Vás, jejichž honorární konzuláty působí na našem území vedle profesních zastupitelských úřadů, sehrávají důležitou úlohu v udržování a zlepšování vztahů s Českou republikou. Jsem si vědom konkrétních výsledků vašeho působení, a to nejen z hovorů, které máme možnost spolu vést v rámci každoročního setkání zástupců Ministerstva zahraničních věcí s vaší asociací. Do vaší další plodné činnosti ve funkci honorárního konzula na území našeho státu vám všem přeji mnoho úspěchů a elánu.

Martin Smolek